Terms & Conditions

Terms & Conditions


Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen GOMWORX BV (hierna 'GOMWORX') enerzijds en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna 'de Klant') anderzijds. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Deze voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing van elk ander beding uit tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Dergelijke eventuele afwijkende bepalingen gelden enkel voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige orders.

GOMWORX is gemachtigd haar algemene voorwaarden en tarieven ten allen tijde te wijzigen. De Klant is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOMWORX.

Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dit kan in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken.


Prijzen & Offertes

De voorwaarden en prijzen vermeld in een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De in de offertes, orders en projectvoorstellen vermelde prijzen zijn vrijblijvend en verbinden GOMWORX niet. Prijzen worden voor GOMWORX eerst bindend na uitdrukkelijke bevestiging van het order.

GOMWORX behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van inflatie, wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, ontstaan na het tijdstip van de offerte of de bestelling, doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, aan de Klant in rekening te brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in EUR en exclusief BTW. Eventuele verpakkingskosten, vervoerskosten en andere taksen en kosten zijn niet inbegrepen en worden aan de Klant aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De in de offertes, orders en projectvoorstellen vermelde prijzen worden uitsluitend in regie uitgevoerd en verbinden GOMWORX niet. Onder 'Support' of 'Ondersteuning' dient in geen geval 'Opleiding', 'Aanpassing' of 'Project' te worden verstaan - 'Opleiding', 'Aanpassing' of 'Project' worden steeds specifiek vermeld en apart aangerekend.

Tenzij anders bepaald in de pakketvoorwaarden, behoudt GOMWORX zich het recht om voor werken uitgevoerd op werkdagen buiten de normale kantooruren (08:00 tot 16:00) en op zaterdagen een supplement aan te rekenen van 75% op de normale tarieven. Voor zon- en feestdagen geldt een supplement van 150%.


Leveringstermijnen

De bepalingen in verband met de leveringstermijnen zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De afgesproken termijnen kunnen éénzijdig door GOMWORX worden verlengd door de eventuele vertraging in de aanbreng door de Klant van elementen die GOMWORX nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in afgesproken betalingen, inclusief voorschotten.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen of grove nalatigheid in hoofde van GOMWORX, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven op annulering van het order en/of ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding.


Annulering van Orders

Bij annulering van het order door de Klant vooraleer geleverd wordt, of wanneer de Klant de levering weigert of onmogelijk maakt, is hij automatisch een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de totale orderprijs. Wanneer de schade in hoofde van GOMWORX meer bedraagt dan dit bedrag, dan is de Klant, op voorlegging van bewijzen, gehouden tot vergoeding van dit hogere bedrag.

Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in geval van annulering of weigering of verhindering van levering in elk geval volledig ingehouden.

Wanneer reeds een gedeelte van het order geleverd is voorafgaand aan de weigering of het verhinderen van de verdere levering, dan kan GOMWORX overgaan tot facturatie van het reeds geleverde gedeelte, en tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst met betrekking tot het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval zal eveneens automatisch een schadevergoeding van 50% van de waarde van het niet geleverde deel van het order geëist worden, en eventueel, op voorlegging van bewijzen van werkelijke schade, een hoger bedrag.


Einde van de Overeenkomst

 1. GOMWORX behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren, indien de Klant geen gevolg geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 1 week, in de volgende gevallen:

  • Indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens GOMWORX, voortvloeiend uit de overeenkomst, helemaal niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, inclusief de betaling van facturen op de vervaldag.

  • Indien de Klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.

  • Indien de Klant misleidende of verkeerde informatie verstrekt heeft en daardoor de dienstverlening van GOMWORX in gevaar gebracht heeft.

 2. De kosten van eventuele (buiten)gerechtelijke maatregelen door GOMWORX getroffen ten gevolge van het niet nakomen van zijn verbintenis door de Klant, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

 3. Bovendien is de Klant in dit geval gehouden tot vergoeding van alle door GOMWORX geleden schade, inclusief geleden verlies en/of gederfde winsten, met een minimum van 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

 4. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de Klant, behoudt GOMWORX zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling, in de volgende gevallen:

  • Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement heeft aangevraagd.

  • Indien de Klant in de onmogelijkheid van betaling verkeert, bij voorlopige opschorting van betaling of indien gerechtelijk akkoord aangevraagd is.

  • Indien de Klant door beslaglegging, onder curatelestelling of op enige andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


Aansprakelijkheid & Klachten

GOMWORX garandeert dat de geleverde producten en diensten in overeenstemming zijn met de specificaties en vereisten die door de Klant werden verstrekt. Maar door de inherente technische complexiteit van de computertechnologie, kan GOMWORX niet garanderen dat het gebruik ervan volledig probleemloos zal verlopen.

GOMWORX verbindt zich tot de uitvoering van een middelenverbintenis waarbij zij naar best vermogen de nodige middelen zal inzetten om tijdige, technisch geschikte en foutenvrije oplossingen te leveren, en om eventuele problemen te voorkomen en desgevallend op te lossen. Deze prestaties kunnen echter nooit het voorwerp uitmaken van een resultaatverbintenis.

In het geval de levering niet uitdrukkelijk en expliciet plaatsgevonden heeft, zijn klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering enkel ontvankelijk indien ze binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven aan GOMWORX overgemaakt worden en voor zover het geleverde in tussentijd geen manipulatie, inclusief ingebruikname, heeft ondergaan.

Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan GOMWORX overgemaakt worden, onverminderd de toepassing van art. 1648 B.W. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering.

Wanneer GOMWORX handelt als verkoper van hardware en van software die niet door zichzelf ontwikkeld werd, blijven de waarborgen en de waarborgtermijn die GOMWORX verstrekt voor deze goederen beperkt tot deze die door de fabrikant van de goederen worden verstrekt. GOMWORX kan in deze hoedanigheid van tussenpersoon nooit zelf aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de geleverde hard- of software, noch voor de directe of indirecte schade die door deze gebreken bij de koper of derden zou worden veroorzaakt.

Onder geen enkele omstandigheid kan GOMWORX aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade door onderbrekingen, vertragingen, storingen, gegevensverlies of enig welke andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder kan GOMWORX niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene kostenverhogingen, winstderving, verlies van klanten of waardevermindering van vermogensbestanddelen (niet limitatieve opsomming) die zich bij de Klant zouden kunnen voordoen.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, vervalt elke aansprakelijkheid van GOMWORX voor de door haar geleverde producten en diensten automatisch en onmiddellijk na wijzigingen van de aard, de opbouw of de samenstelling door de Klant aangebracht aan het geleverde, herstellingen door de Klant of door een derde en het uitlenen of verkopen of op een andere manier overdragen van het geleverde aan een derde.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van GOMWORX verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten. GOMWORX behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten naar eigen keuze ofwel de geleverde producten te vervangen of corrigerende diensten uit te voeren, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

Indien door overmacht de goede uitvoering van de verbintenis verhinderd zou worden, of een overdreven verzwaring van de verplichtingen van GOMWORX zou ontstaan, dan heeft GOMWORX het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding of garantie geëist kan worden. Onder overmacht wordt onder meer gerekend: natuurrampen, brand, oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, vertraging of stopzetting van toelevering van noodzakelijke onderdelen, diensten of grondstoffen, stakingen of arbeidsconflicten, wegvallen van de voorzieningen van nutsbedrijven, pandemieën,… Als overmacht geldt eveneens alles wat leveranciers tegenover GOMWORX als overmacht inroepen.

De Klant zal GOMWORX vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Eventuele gebreken aan een deel van de levering geven de Klant niet het recht vervolgens het geheel van de levering te weigeren.

Het bestaan van een klacht geeft de Klant niet het recht verschuldigde betalingen uit te stellen of op te schorten.


Facturen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen zijn de facturen contant betaalbaar op de bankrekening van GOMWORX.

De geleverde producten blijven eigendom van GOMWORX zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. In geval van wanbetaling of faillissement van de Klant behoudt GOMWORX zich het recht voor om het geleverde terug te nemen.

Bij niet-betaling van een factuur zal automatisch, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd zijn ten belope van 5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, met een minimum van 25 EUR per maand. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn.

Bovendien zal bij elke op haar vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR als dekking van de inningskosten, onverminderd de verwijlinteresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van GOMWORX.

Elke klacht met betrekking tot facturen dient aan GOMWORX meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst van de facturen. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

Indien één factuur niet betaald wordt op de vervaldag, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van GOMWORX op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

De door de Klant gedane betalingen worden steeds bij voorrang toegerekend op de verschuldigde rente en kosten (inclusief eventuele schadebedingen)en in de tweede plaats op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Voor alle verschuldigde bedragen in hoofde van de Klant geldt de niet-compensatieregel: zij kunnen niet gecompenseerd worden door enig welke vordering vanwege de Klant jegens GOMWORX.


Intellectuele Eigendom

Behoudens andersluidend schriftelijk beding is en blijft de software geleverd in het kader van een overeenkomst, eigendom van GOMWORX of van een derde van wie GOMWORX het recht verkregen heeft softwarelicenties te verdelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is GOMWORX steeds gerechtigd alle werken en prestaties die voor de opdrachtgever uitgevoerd werden te tonen aan andere potentiële opdrachtgevers, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Elk gebruik van werken en prestaties geleverd door GOMWORX dient vergezeld te zijn van een bronvermelding naar GOMWORX.

GOMWORX behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding heeft GOMWORX het recht om op zijn website of in informatiebrochures te vermelden dat de klant een klant is van GOMWORX, evenals op zijn website een link te leggen naar de website van de klant.


Handelsmerken

GOMWORX behoudt zich het recht om onder meerdere handelsmerken te exploiteren. Elk van de handelsmerken maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


Varia

De klant verbindt er zich toe geen enkele rechtstreekse (bv. werknemer) of onrechtstreekse (bv. zelfstandig medewerker of onderaannemer) medewerker van GOMWORX af te werven, zij het op rechtstreekse (bv. via een werknemerstatuut) of onrechtstreekse wijze (bv. via een overeenkomst met de persoon of gerelateerde vennootschap).

In geval de klant deze verbintenis schendt, verbindt de klant er zich toe GOMWORX een vergoeding te betalen, bestaande uit enerzijds een forfaitair bedrag van 50.000 € en anderzijds een bedrag dekkende alle schade toegebracht aan GOMWORX door deze schending (bv. opleidingskosten, gederfde winst voor een periode van 2 jaar, kosten nieuwe selectie), een bedrag dat op minimaal 10.000 € provisioneel begroot wordt.

Alle overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst is de Rechtbank van Turnhout bevoegd.


Versie

Laatst bijgewerkt op: 5 april 2024